24.05.2018

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż FOLIOWO Jarosław Kądziela regulując współpracę z klientami, do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 r., poniżej przesyła Państwu klauzulę informacyjną. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów[1] 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

[Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FOLIOWO Jarosław Kądziela
z siedzibą we Wrocławiu:52-428 Wrocław ul.E. I K. Maleczyńskich 28(NIP: 894 23 72 993)

 [Kontakt]

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: kontakt@foliowo.pl lub telefonicznej: 531 533 428

[Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania]

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do:

·       obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji;

·       przetwarzania danych dla celów podatkowych  i rachunkowych;

·       kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami).

[Prawnie uzasadniony interes]

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest:

·       windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych; 

·       przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności;

·       zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Spółki  poprzez monitoring wizyjny.

[Zakres przetwarzanych danych osobowych]

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, PESEL, dane kontaktowe, stanowisko zajmowane w organizacji, inne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej); numer rachunku bankowego. 

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. 

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych. 

[Okres przechowywania danych osobowych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

•      wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

•      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

•      przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

•      archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości i ustawa – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

[PRAWA OSÓB – prawo dostępu do danych osobowych]

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowychi do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych(dotyczy określonego celu, np. marketingu). 

[Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego]

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Odbiorcy danych]

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp. 

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. 

[Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej]

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy / są przekazywane poza  Google LLC w oparciu  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pozdrawiamy

Zespół Foliowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.foliowo.pl prowadzony jest przez firmę FOLIOWO – Jarosław Kądziela, ul. E. i K. Maleczyńskich 28, 52-428 Wrocław, NIP:894-23-72-993, REGON: 021022229. Obsługa sklepu (magazyn i biuro) odbywa się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241. 

2. Sklep internetowy foliowo.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

3. Firma Foliowo – Jarosław Kądziela dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków przez producenta albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. Foliowo – Jarosław Kądziela  zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach.

4. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie sprzedawcy lub u dostawców. W sytuacji niedostępności wszystkich lub części towarów z zamówienia – Klient otrzyma stosowną informację, na podstawie której będzie mógł podjąć decyzję, co do dalszej realizacji zamówienia (częściowa dostawa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).

5. Zmiany w zamówieniu mogą być zgłoszone wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres kontakt@foliowo.pl. 

2. CENY. 

Podane ceny są cenami brutto, do których doliczony został podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny podane na stronie internetowej www.foliowo.pl mogą ulec zmianie.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

 Dostępne formy płatności:

1) Przelew na konto bankowe o numerze 54 1140 2004 0000 3702 6284 3246

2) Przedpłata na podstawie faktury proforma,

3) Gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy,

4) Przez pobranie gotówki przy dostawie towaru. 

Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

Sprzedany towar jest własnością firmy FOLIOWO – Jarosław Kądziela, aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar (tj. ceny, kosztów przesyłki, a także innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży). 

3. WARUNKI DOSTAWY.

  1. Na terenie Polski towary dostarczane są wg. cennika podanego w zakładce http://foliowo.pl/s/10-koszty-dostawy.  

 2. Termin realizacji zamówienia na produkty standardowe znajdujące się na stronie internetowej www.foliowo.pl wynosi 1-3 dni roboczych. Zróżnicowanie gabarytów przesyłek powoduje, iż firma FOLIOWO-Jarosław Kądziela nie jest w stanie automatycznie określić kosztów wysyłki zamówienia zawierającego różne produkty. Drogą mailową Klient informowany jest o kosztach wysyłki swojego zamówienia, a jego realizacja odbędzie się niezwłocznie po ich akceptacji.

3.Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych lub produktów na zamówienie wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem.

4. Firma Foliowo – Jarosław Kądziela nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie.

4. PRAWO ZWROTU. 

1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku FOLIOWO – Jarosłąw Kądziela może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient. 

2. Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, produktów nie ujętych na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach większych niż na stronie internetowej.

5. REKLAMACJA. 

1. Jeśli producent przewidział dla danego typu towarów gwarancje, towar objęty jest gwarancją producenta na zasadach przez niego ustalonych.

2. Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady, reklamacje przyjmowane są na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej w terminie 7 dni od odbioru przesyłki. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji FOLIOWO – Jarosław Kądziela . dokona wymiany towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.foliwo.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzane danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia.

2. Dane dotyczące klientów są przechowywane i przetwarzane przez FOLIOWO – Jarosław Kądziela. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą FOLIWO – Jarosław Kądziela następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu sprzedaży.

2.  W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd we Wrocławiu, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.